Articole Primaria Bacia

LA MULTI ANI DE SFANTUL ANDREI!!

Ziua de 30 noiembrie, este marcată în calendarul creștin-ortodox ca fiind una din cele mai importante sărbători românești. Este ziua în care îl sărbătorim pe Sfântul Andrei, ocrotitorul României și apostolul care a răspândit creștinismul pe teritoriul țării noastre.
Cu această ocazie, vă doresc ca sfântul căruia îi purtați numele, să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă liniște și pace și să nu lase ca speranța să se stingă din sufletul dumneavoastră.

La mulți ani cu împliniri și momente frumoase în viitor!

Primarul Comunei Băcia,
Florin Alba

LA MULTI ANI ROMANIA!!!

Se împlinesc 99 de ani, de când la Alba Iulia, în ziua de 1 Decembrie 1918 s-a săvârşit într-o atmosferă înălţătoare, prin chibzuinţa matură a unui popor chemat să-şi hotărască soarta, cel mai însemnat act din istoria milenară, dramatică şi eroică a poporului român.
A fost momentul când într-o atmosferă de vibrantă însufleţire patriotică, Marea Adunare Naţională a votat în unanimitate istorică „Declaraţia de Unire cu Ţara”.
Pe bună dreptate, actul istoric de la 1 Decembrie 1918 reprezintă sărbătoarea de suflet a tuturor românilor, un simbol al împlinirii dorinţei de libertate şi unitate a poporului român.
De Ziua Naţională, se impune să rememorăm cu preţuire şi respect glorioasele fapte de vitejie ale eroilor neamului, spiritul de dăruire şi sacrificiu pentru împlinirea unui ideal viu – făurirea Statului Naţional Unitar având la bază unitatea de neam, limbă şi cultură.
La acest ceas sărbătoresc, cu gânduri curate şi sentimente deosebite, adresez tuturor locuitorilor comunei Băcia, sincere urări de bine, sănătate şi împliniri alături de familie și de cei dragi.

LA MULȚI ANI ROMÂNIA !

Cu stimă și respect,
Primarul Comunei Băcia,
Florin Alba

Documente necesare pentru emiterea certificatelor/autorizaţiilor

Pentru emiterea Certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – trebuie să depună la emitent o documentaţie care să cuprindă:
a) cererea-tip (formularul-model F.1 «Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
1. elementele de identificare a solicitantului;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitării;

b) planuri topografice sau cadastrale cu indicarea imobilului şi a vecinătăţilor – teren şi/sau construcţii -, la scările 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, după caz, vizate de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, sau extras din planul cadastral al localităţii eliberat la cerere de autoritatea administraţiei publice locale, numai dacă lucrările de cadastru imobiliar edilitar au fost realizate în baza Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996,republicată, în două exemplare;

c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4) din Lege, Certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant – persoană fizică sau persoană juridică – nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.
Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum şi a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.
Potrivit Legii, Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.